Documente necesare pentru angajarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

Conform prevederilor art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.

Potrivit art. 36, alin. (1), din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal, sunt următoarele:

 • are vârsta minimă de 18 ani împliniți;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane.

În vederea demarării demersurilor de angajare, persoana care solicită încadrarea ca asistent personal trebuie să prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, următoarele documente:

 • cerere prin care se solicită efectuarea anchetei sociale în vederea angajării în calitate de asistent personal (descarcă aici);
 • acte de identitate, certificat de naștere şi acte de stare civilă ale solicitantului;
 • acte de studii ale solicitantului;
 • cazier judiciar al solicitantului  și adeverință/certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată, care să ateste faptul că solicitantul este apt pentru postul de asistent personal al unei persoane cu handicap grav, fiind menționat dacă se află în evidență cu boli cronice, neuropsihice sau dacă are alte recomandări medicale (original);
 • acordul DGASPC, exprimat în scris, referitor la opțiunea persoanei cu dizabilități/reprezentantul legal (original);
 • acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
 • act de identitate al persoanei cu dizabilități;
 • certificat de naștere, după caz  – pentru copiii cu dizabilități sub 14 ani;
 • certificat de încadrare în gradul grav de handicap + Anexă;
 • decizie și cupon de pensie pentru persoana cu dizabilități;
 • document prin care se face dovada reprezentării legale a persoanei cu dizabilități, după caz.

Dacă se constată îndeplinirea condițiilor legale obligatorii, iar ancheta socială va fi finalizată cu recomandare de angajare, urmează să fie întocmit contractul individual de muncă, în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului cu actele prezentate mai sus.

Pentru întocmirea contractului individual de muncă, se vor înainta la Serviciul Resurse Umane, în completarea dosarului inițial, următoarele acte:

 • copie după carnetul de muncă pentru cei aflați în activitate până la data de 01.01.2011;
 • copie după adeverințe și după alte documente ulterioare datei de 01.01.2011, care pot atesta vechimea în muncă a asistentului personal;
 • copie după toate documentele care pot atesta vechimea dobândită în muncă în străinătate.

Actele mai sus menționate vor fi prezentate și în original, pentru verificarea conformității cu originalul a copiilor depuse la Serviciul Resurse Umane. Actele în original vor fi returnate posesorului.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content