AJUTOR FINANCIAR ACORDAT FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE PRESTATE DE O UNITATE DE EDUCAȚIE TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ ȘI A INDEMNIZAȚIEI DESTINATĂ PENTRU CREȘTEREA NEPOTULUI/NEPOȚILOR

Serviciul Prestații Sociale are atribuţii de primire, înregistrare, verificare a documentelor ce stau la baza acordării drepturilor, depuse de către beneficiarii domiciliaţi în municipiul Brașov.

Cadrul legal – HCL 274/2021 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților, republicată;

Se va acorda, un ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și acordarea unei indemnizații bunicilor destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților, în cuantum de 850 lei, pentru fiecare copil de vârstă antepreşcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.

Ajutoarele financiare și indemnizația destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților nu pot fi cumulate între ele, nici cu ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă acordat în condițiile Legii nr. 35/2020 sau orice alt ajutor financiar având același scop, cu excepția stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare și nici cu sumele acordate de angajator conform prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Dreptul la ajutor financiar cuvenit familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și acordarea unei indemnizații bunicilor destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate.

Dreptul la ajutor financiar cuvenit familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și acordarea unei indemnizații bunicilor destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, dacă beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe perioada anului școlar curent. Pentru anul școlar următor se depune o nouă cerere.

Condiții de acordare :

(1) Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară, persoanele care au în întreţinere copii de vârstă antepreşcolară şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) părinții/ persoanele prevăzute la alin. (1) lit.a, b și c, după caz, sunt cetățeni români, cetățeni străini sau apatrizi;
b) persoanele prevăzute la alin. (1) lit.a, b și c, după caz, să aibă domiciliul stabil în Municipiul Brașov;
c) copilul aflat în întreținere, pentru care se solicită ajutorul financiar, să fie înscris la o unitate de educație timpurie antepreșcolară cu sediul în Municipiul Brașov, în sistem privat, care este organizată și funcționează potrivit H.G. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
d) copilul aflat în întreținere, pentru care se solicită ajutorul financiar, este înscris pe lista de așteptare la o creșă din sistemul public și nicio persoană dintre cele menționate la alin. (1) nu a refuzat un loc la creșele din sistemul public ori nu a retras copilul aflat în întreținere de la oricare dintre creșele din sistemul public, pentru anul școlar curent;
e) părinții/ persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a, b și c, după caz, nu au datorii față de bugetul local;
f) părinții/ persoanele prevăzute la alin. (1) lit.a ( în cazul părinților divorțați), b și c, după caz, sunt angajați cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată.
g) părinții/ persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a, b și c, după caz, nu beneficiază de sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii.

(3) Pentru a beneficia de acordarea indemnizației bunicilor destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) părinții/părintele la care copilul locuiește în mod statornic, să aibă domiciliul stabil pe raza Municipiului Brașov;
b) bunicul se află în relații de rudenie firească sau din adopție cu nepotul/nepoții pentru care solicită indemnizația și are acordul părinților acestuia/acestora;
c) bunicul este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
d) bunicul are, conform legii, domiciliul în Municipiul Brașov;
e) bunicul se ocupă de creșterea și îngrijirea cu nepotul/nepoții pentru care solicită indemnizația;
f) bunicul are o stare de sănătate corespunzătoare îngrijirii nepotului/nepoților;
g) copilul aflat în întreținere este înscris pe lista de așteptare la o creșă din sistemul public și niciunul dintre părinți nu a refuzat un loc la creșele din sistemul public ori nu a retras copilul aflat în întreținere de la oricare dintre creșele din sistemul public, pentru anul școlar curent;
h) părinții/părintele la care copilul locuiește în mod statornic și bunicul beneficiar al indemnizației nu au datorii față de bugetul local;
i) părinții/părintele la care copilul locuiește în mod statornic (în cazul părinților divortați) sunt angajați cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată.
j) părinții/persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a, b și c, după caz, nu beneficiază de sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii.

 Actele necesare solicitării și atestării dreptului

(1) Pentru plata ajutorului financiar pentru servicii educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară :

 • Cerere tipizată, (descarcă aici);
 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – părinte (descarcă aici)
 • Actul de identitate al solicitantului (original);
 • Actul de identitate al celuilalt părinte în cazul părinților căsătoriți, necăsătoriți, în situația în care aceștia conviețuiesc împreună (original);
 • Hotărâre de divorț, dacă este cazul, care să ateste domiciliul statornic al copilului pentru care se solicită ajutorul financiar, precum și modul în care se exercită autoritatea părintească (original)
 • Certificatul de naștere a copilului ((original);
 • Adeverință emisă de către o unitate de educație timpurie antepreșcolară cu sediul în Municipiul Brașov, care să ateste faptul că minorul aflat în întreținere, pentru care se solicită ajutorul financiar, este înscris și beneficiază de serviciile acelei unități (original);
 • Contract de muncă/raport de serviciu sau orice alt document care atestă faptul că părinții/ persoanele prevăzute la alin. (1) lit.a  (în cazul părinților divorțați), b și c, după caz,  desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată (original).
 • Extras de cont din care să rezulte datele de identificare privind contul bancar aparținând beneficiarului (părinte/reprezentant legal/persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului);
 • Document justificativ care să ateste că unitatea de educație timpurie antepreșcolară, are sediul în Municipiul Brașov și este organizată și funcționează potrivit legislației în vigoare.
 • Documente doveditoare/adeverință de la angajator, pentru ambii părinți sau pentru persoanele îndreptățite conform art. 1 alin. (1) lit. b și c, după caz, că nu beneficiază de sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie. (original)

(2) Pentru acordarea indemnizației bunicilor destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților

 • Cerere tipizată, (descarcă aici);
 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – bunic/ă (descarcă aici)
 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – părinte (descarcă aici)
 • Actul de identitate al bunicului, solicitant al indemnizației
 • Actele de identitate ale părinților/părintelui la care domiciliază copilul în mod statornic ( în cazul părinților divorțați) ;
 • Hotărâre de divorț, în cazul părinților divorțați, care să ateste domiciliul statornic al copilului pentru care se solicită ajutorul, precum și modul în care se exercită autoritatea părintească;
 • Certificatul de naștere a copilului a copilului;
 • Acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie dintre bunici și nepoți;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să reiasă faptul că bunicul este apt pentru creșterea și îngrijirea nepotului/nepoților;
 • Contract de muncă/raport de serviciu sau orice alt document care atestă faptul că părinții/ părintele la care domiciliază copilul în mod statornic, după caz, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată;
 • Declarație pe proprie răspundere din partea bunicului/bunicei din care rezultă că se ocupă de creșterea și îngrijirea nepotului/nepoatei pentru care solicită indemnizația;
 • Declarație pe proprie răspundere din partea părinților/părintelui care exercită singur autoritatea părintească, dacă este cazul, din care să rezulte acordul acestora/acestuia pentru creșterea și îngrijirea de către solicitantul indemnizației (bunic/ă) a copilului pentru care se solicită îndemnizația;
 • Extras de cont din care să rezulte datele de identificare privind contul bancar aparținând beneficiarului (bunic/a);
 • Documente doveditoare/adeverință de la angajator, pentru ambii părinți sau pentru persoanele îndreptățite conform art 1 alin. (1) lit. b și c, după caz, că nu beneficiază de sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie. (original)

Dispoziții finale:
(1) Nu pot beneficia de prevederile prezentei metodologii persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) copilul/copiii este/sunt în întreţinerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
e) nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
f) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta metodologie;
g) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt în termen de valabilitate.
(2) Ajutoarele financiare și indemnizația destinată pentru creșterea nepotului/nepoților nu pot fi cumulate între ele și nici cu ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă acordat în condițiile Legii nr. 35/2020 sau orice alt ajutor financiar având același scop, cu excepția stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare și nici cu sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, acordate conform art. 25 alin. (3) și (3^1) Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
(3) Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de plată a ajutorului financiar se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

IMPORTANT:
Depunerea cererilor:
Cererile, însoțite de actele menționate se depun la Direcția de Asistență Socială Brașov (DAS) din Brașov, Strada Panselelor, nr. 23, sau pe e-mail dasbv@dasbv.ro.
Cererile, care nu sunt însoțite de documentele obligatorii prevăzute mai sus, nu sunt luate în considerare.
Acordarea dreptului se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii.
Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon: 0368-469995/ interior  841 sau 0746217986.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content