Politică de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Direcției de Asistență Socială Brașov.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet a Direcției de Asistență Socială Brașov – https://www.dasbv.ro

 1. CINE SUNTEM

Direcția de Asistență Socială Brașov, Serviciul Public de Asistență Socială la nivelul Municipiului Brașov, este instituție publică de interes local, cu sediul în Brașov, Str. Panselelor, nr. 23, cod poștal 500419.

Direcția de Asistență Socială Brașov este operator de date cu caracter personal, înregistrat în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 10326.

În calitate de operator de date cu caracter personal, Direcția de Asistență Socială Brașov prelucrează orice informaţie furnizată de dumneavoastră cu bună credință în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Direcția de Asistență Socială Brașov, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prelucrează date cu caracter personal ale angajaților, ale persoanelor vârstnice, ale persoanelor cu dizabilități, ale familiilor și copiilor, precum și ale altor categorii de persoane aflate în situații de risc/dificultate din municipiul Brașov.

 2. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

2.1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului, Direcția de Asistență Socială Brașov va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului – rubrica  Contact/Petiții.

2.2 Dacă sunteți vizitator al Site-ului, D.A.S. Brașov va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/Petiții, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.  SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale DAS Brașov și al exercitării unor drepturi specifice ale D.A.S. Brașov și ale dumneavoastră în domeniul securității și protecției sociale.

Temeiul juridic al prelucrării:

– art. 6, alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

– art. 6  alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului“;

– art. 6  alin. 1 lit. d) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice“;

  4.CUM SUNT UTILIZATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator de date cu caracter personal, de către Direcția de Asistență Socială Brașov, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal, pot fi comunicate/transmise, după caz, către persoane împuternicite, autorităţi publice centrale, autorități publice locale, instituții publice, ori de câte ori este nevoie în scopul aplicării prevederilor legale.

  5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:

a) dreptul de acces la date conform art. 15 din GDPR;

– înseamnă că aveți dreptul de a obține de la noi, o confirmare cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații cu privire la modul în care aceste date sunt prelucrate;

b) dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din GDPR;

– înseamnă că aveți dreptul să ne cereți și noi să corectăm atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal, aflate în posesia noastră și prelucrate de către noi sunt incomplete, inexacte ori s-au modificat de la data colectării;

c) dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din GDPR;

– înseamnă că aveți dreptul să cereți și noi să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă nu mai este necesar pentru noi să le păstrăm sau utilizăm sau dacă datele au fost prelucrate ilegal sau dacă considerați că interesul legitim al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este justificat;

d) dreptul la restricționare a datelor, conform art. 18 din GDPR;

– înseamnă că aveți dreptul să cereți și noi să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când considerați că acestea sunt inexacte, considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este legală, precum și pe perioada exercitării dreptului dumneavoastră de a vă opune prelucrării atunci când considerați nejustificat interesul legitim al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

e) dreptul la opoziție, conform art. 21 din GDPR;

– înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor, atunci când considerați că această prelucrare vă aduce prejudicii intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

  • Dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră.

f) dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată conform art. 22 din GDPR;

– înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată fără intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri, și care să producă efecte cu privire la interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră.

  • Menționăm că Direcția de Asistență Socială Brașov nu efectuează prelucrări bazate exclusiv pe prelucrarea automată fără intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri.

g)  dreptul de a vă retrage consimțământul, conform art. 7 alin. 3 din GDPR;

h) dreptul de a vă adresa Autoritătii Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

– în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul de a depune o plângere printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)

  6. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe o perioadă determinată, atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului prelucrării; în situația unui litigiu, pe parcursul soluționării acelui litigiu; precum și în conformitate cu legislația în vigoare, atât timp cât avem obligația legală de a păstra documentele în arhiva instituției, arhivarea realizându-se în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale.

  7. INFORMAȚII DE CONTACT

Pentru orice informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau dacă doriți să vă exercitați un drept, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către Direcția de Asistență Socială Brașov, la adresa: Brașov, Str. Panselelor nr. 23, cod poștal 500419, sau pe email dasbv@dasbv.ro.

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracater personal poate fi contactată la adresa de email dasbv@dasbv.ro.

  8. DISPOZIȚII FINALE

Vă informăm că sunt stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. În acest sens vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Direcția de Asistență Socială Brașov își rezervă dreptul de a modifica/actualiza această politică de confidențialitate în cazul intervenirii unor modificări. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta politică de confidențialitate.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content