Metodologia de lucru

Serviciul Asistență Socială funcționează pe baza prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție al copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale ale H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.

1. Criterii de eligibilitate

Depunerea cererii:

Direcția de Asistență Socială Brașov realizează evaluarea inițială pentru persoanele care îndeplinesc următoarele criterii:

 • Să aibă vârsta minimă de 65 de ani;
 • Să aibă domiciliul în municipiul Brașov;
 • Nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • Nu se poate gospodari singură sau necesită îngrijire specializată;
 • Se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile soci-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

2. Evaluarea inițială a Direcției de Asistență Socială Brașov demarează în momentul în care există actele necesare:

 • Cerere tip, completată de persoana vârstnică;
 • Cerere tip, completată de reprezentantul persoanei vârstnice/membru de familie/altă persoană, după caz;
 • Informare privind prelucrarea de date cu caracter personal;
 • Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor;
 • Buletin identitate (în copie);
 • Cupon pensie (în copie);
 • Declarație privind componența familiei persoanei vârstnice;
 • Recomandări şi/sau evaluări ale medicului de familie/medicului specialist (în copie);
 • Adeverință medicală/certificat medical (în copie);
 • Planul de externare şi de continuare a serviciilor de îngrijire medicală în comunitate, dacă potențialul beneficiar este internat la data prezentei solicitări (în copie).

3. Procedură privind acordarea dreptului la servicii sociale pentru beneficiarii care se adresează Direcției de Asistență Socială Brașov

Depunerea cererii:

 • Cererea tip, completată de către potențialul beneficiar sau de către reprezentantul acestuia/membru de familie/altă persoană, după caz, în situația persoanei vârstnice nedeplasabile sau fără discernământ, se va depune la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, situat în Str. Panselelor nr. 23. Cererile vor fi preluate de personalul Serviciului Asistență Socială Brașov și vor fi înregistrate în aplicația informatică de evidență și management al documentelor;
 • Cererea tip va fi însoțită de documentele stipulate la punctul 2;
 • O echipă compusă din doi asistenți sociali se va deplasa la domiciliul solicitantului/potențialului beneficiar în vederea evaluării inițiale;
 • După evaluarea inițială, asistenții sociali din cadrul Serviciului Asistență Socială vor elabora un plan de intervenție și vor redacta un referat pe care îl vor înainta directorului general spre aprobare;
 • Directorul general al Direcției de Asistență Socială Brașov va emite o Decizie privind acordarea/respingerea dreptului la servicii sociale;
 • Pe baza unui proces-verbal de predare-primire, decizia se va înmâna beneficiarului sau, după caz, reprezentantului legal/membrilor de familie, însoțită de planul de intervenție, în original, o copie după ancheta socială, lista furnizorilor de servicii sociale situate în municipiul și județul Brașov, în original;
 • Din lista pusă la dispoziție, beneficiarul va alege furnizorul de servicii sociale pe care îl va contacta.

4. Procedură privind acordarea dreptului la servicii sociale pentru beneficiarii care se adresează Furnizorilor de servicii sociale privați

Depunerea cererii:

 • Potențialul beneficiar/reprezentantul acestuia/membrul de familie/altă persoană se adresează direct furnizorului de servicii sociale, completează o cerere tip și anexează documentele stipulate în cerere;
 • Furnizorul de servicii sociale preia cererea pe care, împreună cu documentele anexate, o transmite, prin e-mail pe adresa dasbv@dasbv.ro, la Direcția de Asistență Socială Brașov;
 • Serviciul Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov efectuează evaluarea inițială conform procedurii descrise la punctul 2;
 • Furnizorul de servicii sociale încheie cu beneficiarul un contract de furnizare de servicii sociale și transmite o copie a acestuia Direcției de Asistență Socială Brașov.

5. Procedură privind încetarea serviciilor sociale

 • Informarea beneficiarului cu privire la monitorizare:
 • Înainte de ieșirea din centru, beneficiarul/aparținătorul/reprezentantul legal este informat cu privire la monitorizarea ce urmează a fi efectuată la domiciliul în fapt al beneficiarului de către reprezentanții Serviciului Asistență Socială Brașov.
 • Predarea dosarului personal:
 • Furnizorul de servicii sociale transmite Direcției de Asistență Socială, pe baza unui protocol de predare-primire, o copie a dosarului personal al beneficiarului.
 • Furnizorul de servicii sociale notifică Direcția de Asistență Socială în următoarele situații:
 • În cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.);
 • La cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/reşedinţa/unde va locui); în termen de maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate;
 • După caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite;
 • Transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta;
 • La recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie etc.);
 • Caz de deces al beneficiarului.

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

 

Șef serviciu: Bayer Daniela-Sorina
Audiențe: Marți: ora 12:00-15:00
Adresă: Str. Panselelor nr. 23, etaj  2, camera 2
Telefon: +40 770 736.790, +40 368 469.995 int. 877/887,  +40 368 465.415 int. 877/887, +40 368 464.081 int. 877/887.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content